English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文  

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNa‘e stránkyOdkazyO násKontakt

19.01.18
Kapitola desátá: Ježíš,


Kapitola jedenáctá: Láska pozemská a Láska Božská


19.12.17
Kapitola devátá: Výuka u Rady


Kapitola osmá: V občině


02.12.17
Kapitola šestá: Setkání s Alexejem


28.11.17
Kapitola pátá: Besedy s Radomírem


23.11.17
Kapitola čtvrtá: Odchod Velijara z občiny


18.11.17
Kapitola třetí: Lekce stařešiny Blahoslava. Soulad mezi lidmi a Bohem


03.11.17
Duchovní práce s dětmi


04.10.17
Ďáblové v těle — a terorizmus. A jak vznikají ďáblové?


17.09.17
Jak se stát Osho (Oceánem)?


14.09.17
Kapitola druhá: Existuje smrt doopravdy?


10.09.17
Kapitola první: Dětství Rady


03.09.17
Kapitola osmá: Vyléčení chlapce


Kapitola sedmá: Život bez starce Nikolaje


25.08.17
Kapitola šestá: Loupežníci


14.08.17
Kapitola pátá: O víře nezničitelné a o víře zničené


10.08.17
Způsob samoléčby


07.08.17
Kapitola čtvrtá: Starověrci


02.08.17
Kapitola první: Vyhnání, Kapitola druhá: Starec Nikolaj


25.07.17
Pověst o Radě a Alexejovi


03.07.17
Tao-Te-Ting


05.06.17
Kapitola pátá. Klíč Vědění >>>,
Kapitola šestá. Klíč Síly >>>,
Kapitola sedmá. Klíč Jednoty >>>,
Kapitola osmá. Klíč Nesmrtelnosti >>>,
Kapitola devátá. Klíč Ohně >>>,
Závěr >>>.


06.05.17
Kniha Zrozených ve Světle:
Kapitola druhá. Klíč Ticha,
Kapitola třetí. Klíč Lásky,
Kapitola čtvrtá. Klíč práce. >>>


25.04.17
Kniha Zrozených ve Světle. Zjevení Božských Atlanťanů


04.04.17
Eseje


30.03.17
O výběru Mistra a o pochybnostech


26.02.17
Vasilek


23.02.17
Petr


26.01.17
Podobenství Lao-C': Podobenství dvanácté
Závěr


24.01.17
Podobenství Lao-C': Podobenství desáté
Podobenství jedenácté


11.01.17
Podobenství Lao-C': Podobenství osmé
Podobenství deváté


27.12.16
Podobenství Lao-C': Podobenství šesté
Podobenství sedmé:


16.10.16
Podobenství Lao-C'


15.08.16
Ódinova sága: kapitola devátá


21.07.16
Ódinova sága: kapitola osmá


13.07.16
Ódinova sága: kapitola sedmá


09.07.16
Ódinova sága: kapitola pátá


26.06.16
Ódinova sága: kapitola čtvrtá


17.06.16
Ódinova sága: kapitola třetí


07.06.16
Ódinova sága: kapitola druhá


31.05.16
Ódinova sága


27.05.16
Traktát o zdraví těla a duše


16.05.16
Traktát o ctnosti


08.05.16
Nová článek: O Nirodhi a Cestě k jejímu dosažení


09.03.16
Nová kniha: Pohádka o opravdovém kouzlení


03.03.16
Dokončil překlad knihy Kníže Dmitrij Požarskij


13.02.16
Kníže Dmitrij Požarskij


21.01.16 Pokračování Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě


18.01.16 Pokračování Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě


13.01.16 Pokračování Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě


Nová podobenstvi Sufi: Podobenství o Cestě súfího a životě v Objetích Boha.


Nová kniha Filipovo Evangelium.
  

Knihy
(autor a editor
Dr.Vladimír Antonov)


Anatomie Boha
Apostol Filip: Přiběh-podobenstvi o zizni Pravdy
Bůh promlouva. Bozsti Učitele (Svati Duchove) o Sobě
Bozská podobenství
Dobryňa. Byliny
Duchovní práce s dětmi
Duchovní rozmluvy
Ekopsychologie
Eseje
Filipovo Evangelium s komentaři
Kniha Vojína Ducha
Kniha Zrozených ve Světle. Zjevení Božských Atlanťanů
Nábozenství a duchovní vývoj člověka
Ódinova sága
O výběru Mistra a o pochybnostech
Původni Učeni Jezise Krista
Podobenství Lao-C'
Podobenstvi o starci Zosimovi
Pohádka o opravdovém kouzlení
Pověst o knizeti Dmitriji a Volchvě
Pověst o Radě a Alexejovi
Rádzajóga a buddhijóga
Rub světa hmoty (eseje o tom, čeho jsem se skutečně zúčastnila)
Sexuologie. Vývoj a regulace pohlavního systému
Sufi: Podobenstvi o Cestě sufiho a zivotě v Objetich Boha
Tao-Te-Ting
Traktát o ctnosti
Traktát o zdraví těla a duše
Učeni Babadziho
Zapisky jednoho sufiho (vzpominky Al-Bjula na Svoje učeni)
Zlate desky Atlanťanů

Články Dr.Vladimíra Antonova


Základní zásady výuky psychické autoregulace pro děti a mládez
«Třetí oko» a «Slunce Boha»
Bhaktijoga
Blahoslavení čistí srdcem!
Dživa a buddhi
Dharma, Dharmakája, Nirodhi, Nirvána
Ďablove v těle — a terorizmus. A jak vznikaji ďablove?
Ekologický aspekt lidské existence
Evoluce Vědomí
Jak se stát Osho (Oceánem)?
Joga Atlanťanů
Joga buddhizmu
Joga davnych Rusičů
Joga Jezise Krista
Joga Krisny
Joga sufiů
Kundalini joga
Měl jsem rakovinu, a nejednou
O biolokaci
O ekologii vědomí
O lásce
O meditaci
O metodách bioenergetické diagnostiky
a bioenergetické terapie
O Nirodhi a Cestě k jejímu dosažení
O praci s rostlinami
O základních principech jógy
Psychická autoregulace
Psychogenetická stadia
Taoisticka joga
Umění a duchovní vývoj
V souvislosti s poslednimi teroristickymi činy
Vyssí jóga
Z besed s Bozskymi Učiteli
Způsob samoléčby

Viz také


 

Vla­di­mír An­to­nov se na­ro­dil v roce 1946 v Sankt-Petěrburgu v Rus­ku. Po ukončení Státní Univerzity se zaměřením biolog-ekolog, pra­co­val v prů­bě­hu mno­ha let v biologii, medicíně a psychologii. Kupří­kla­du vy­pra­co­val vysoce efektivní sys­tém psy­chic­ké samoregulace, založený na práci s vlast­ní­mi ča­kra­mi a základními meridiany.

Po­stup­ně pl­ně za­mě­řil svůj vědecký vý­zkum vědce-biologa na sfé­ru du­chov­ní­ho vě­dě­ní: jmenovitě — na zkoumání nevtělených forem ži­vo­ta, včetně Bo­ha, a na pří­mé poznání Bo­ha v Jeho růz­ných Projeveních. Ve výsledku se mu po­da­ři­lo vy­tvo­řit no­vý směr sou­čas­né vě­dy — metodologii du­chov­ní­ho zdokonalování.

Vla­di­mír An­to­nov je známý mno­hý­mi kni­ha­mi a fil­my, zasvěcenými teo­lo­gii, du­chov­ní evoluční antro­po­logii, teorii a pra­xi du­chov­ní­ho rozvoje; ty­to materiály jsou v sou­čas­né do­bě přeloženy do mno­ha ja­zy­ků a známy téměř ve v‘ech zemích svě­ta.