English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Duchovní rozmluvy
 

Duchovní rozmluvy

(Redigoval V. Antonov, PhD)

Přeložila Libuše Bělousová

Brno 1992
ISBN 80-901041-4-2
© V. Antonov, 1991.

 


 

Uvádíme fragmenty meditačních rozmluv, jejichž základem je Boží zjevení. Materiál vznikl v průběhu 15 let. Následnost rad a návodů zrcadlí duchovní růst žáků a formování duchovní školy.

Text obsahuje mnoho důležitých metodických návodů a je zajímavý pro všechny, kdo směřují k Bohu.

 


 

Nauč se milovat Mne tak, jako Já miluji tebe, jako miluji všechny. Naučíš-li se tomu, budeš jedno se Mnou. Buď dokonalý, jako je dokonalý Bůh. Tuto myšlenku neopouštěj ani na chvíli.

Radost se musí usídlit ve tvé duši. Ať ji nikdy nic nekalí. Ať stále září radost duše jako světlo z tvých očí. Nemrač se! Je to naléhavý pokyn, téměř příkaz.

Rozjímej, medituj: “Bůh a veškerenstvo jsou jedno.” Tato meditace pomáhá vnímat Boží požehnání ve všech pozemských projevech počínaje zrníčkem prachu, konče kosmickými vjemy, zatměním Slunce či jasnými myšlenkami, které nás navštěvují. Je velmi důležité, abyste všichni pochopili, že Bůh je všude a ve všem, je ve vás, střeží vás, chrání, zdokonaluje a miluje.

Chci, abyste na Mne mysleli stále s láskou, radostí a světlem v duši. Budu vám pomáhat, abyste Mne trvale pociťovali ve všem, povedu vaše oči a ukážu se vám ve všech projevech bytí. Láska, to jsem také Já: rodičovská láska, láska našich blízkých, milovaných mužů a žen. To nestačí pochopit, je nutné to procítit. Já jsem vaše láska.

Nesmíte Mne nyní oddělovat od světského života, stejně jako lásku ke Mně. Světská marnost se vás nesmí dotýkat. Buďte stále soustředěni a spatřujte Mé projevy ve všem a přemýšlejte o nich. Je to neobyčejná práce — hledat Mne ve světské marnosti. Později vás naučím chápat, že v pomíjivých věcech není náhodnosti a spatříte zákonitost v očividném nesmyslu.

Pokuste se nyní pozorně hledět na všechny, jimž jste dříve byli vzdáleni: na ateisty, zhýralce, opilce, prostě na drobné lidičky. Všichni jsou lidé. Vše jsem Já. Není to náhodné. Musíte pochopit každého, pocítit jeho spojení s vaším osudem, se Mnou ve vašem osudu a přijmout jeho přítomnost ve svém životě, jako bych to byl Já, váš učitel. Zapamatujte si to, prosím vás. Neodvracejte se od lidí na první pohled pošetilých. Milujte je, milujte lidi a pamatujte na Mne.

Miluji vás všechny, všem daruji své světlo, svou přítomnost. Naučte se to světlo nechat sebou pronikat a přinášet ho lidem. Radujte se, milujte, vyzařujte světlo! Je to pro vás nyní to nejdůležitější. Naučte se žít mezi světskými starostmi a procházet jimi jako světelný paprsek, který prochází sklem, osvětluje pokoj a proniká hlouběji dovnitř, do podstaty věcí. Naučte se vysvětlovat lidem jejich předurčení, aby cítili ve vašich slovech svůj osud.

Pamatujete si, jací jste byli, než jste přišli ke Mně? Naučte se vcítit do druhého, jako byste v jeho zpustošeném špinavém fyzickém těle byli vy a hledali východ ze slepé uličky.

Při každém setkání se uvolněte a zbavte se fyzického napětí, bouřlivých emocí a vtíravých myšlenek. Pouze ve stavu klidu je možno otevřít se navzájem. Uvolnění je stavem otevřenosti a klidné dobrosrdečnosti ve vztahu k ostatním.

Setrvávejte vždy v kladném emocionálně světlém stavu. Zbavte se veškerých záporných emocí, strachu a netrpělivosti. Výmluvy zde neplatí. Vytvářejte ostatním příznivé pole. Nemyslete na sebe, ale na ostatní. Nepřipouštějte, aby měl někdo starosti s vašimi problémy.

Naučte se těmto pravidlům nazpaměť.

Nedopusťte mezi sebou žádné spory a disharmonii. Napomáhejte ze všech sil vzájemnému sblížení. Při každém slovu nebo pohybu je nutné myslet na to, abychom neublížili ostatním a aby slova nevyvolala zápornou emocionální reakci.

Myslete na svůj přiměřeny pracovní přínos: poznávejte míru svého zaneprázdnění.

Chceš byt dokonalý? Buď tedy. Konej jako Bůh, mysli jako Bůh, miluj jako Bůh.

Uč se milovat Boha tak, jak On miluje tebe. Pros a bude ti dáno. Pros a Já tě tomu naučím.

Tvůj příval lásky ke Mně musí byt neustály. Pamatuj na Mne každou vteřinu, snaž se Mne následovat a milovat. Nechť je tomu stále tak, ať děláš cokoli. Ať ruce činí cokoli, hlava musí myslet na Mne a srdce musí byt naplněno láskou ke Mně.

Musíš se naučit milovat Mne. Když pocítíš, že Mne miluješ, zapomeneš na všechno, co tě právě rozrušilo a co nenechává na pokoji tvou duši. To vše zmizí, odejde, jako tma odchází s prvními slunečními paprsky.

Buď vždy milosrdný k lidem, kteří jsou s tebou, miluj je ze srdce. Pronikej do smyslu slov.

 

Dávám vám meditační modlitbu:

Pane! Spoj v Sobě naše srdce!

Osviť nás Svým světlem, jež proniká tmou našich vášní!

Nechť se rozšíří prostor všepohlcující lásky

A naplní naše duše jásotem!

O, rozlévej se v nás a rozmnožuj se v nás, sémě Hospodinovo,

Naplňuj naše srdce světlem moudrosti a poznání!

Kéž věčně toužíme po Tobě!

Amen.

 

Jsou tři přístupy:

1. zdokonalování závisí pouze na Bohu,

2. pouze na člověku samém,

3. na společném úsilí.

Z těchto variant vycházejí různé školy.

Musíte najít své místo v evoluci na Zemi a v evoluci Vesmíru.

Život sexuální energie je sublimace. Magnetický střed je napájen touto energií. Je zapotřebí se naučit regulovat a směrovat tento proces.

Emocionální centrum nemá vlastní zdroj energie. Živí se buď jemnou sexuální energií, nebo energií pohybově instinktivní, nebo, což je ještě horší, intelektuální energií (8,9). Sexuální energie je nyní ve vašem organismu nejjemnější (7).

Přebývejte ve světě krásy! Nejvyšší stavy všech center by se měly stát vaším ideálem. Nechť je váš život naplněn světlem a hudbou Přírody, Souladu, Slunce a Lásky! Nutně potřebuji, abyste všichni přešli do jemného, vysokého stavu. Pouze tehdy bude váš další pokrok možný.

Ve skupině je zapotřebí jazyka jednotného pro všechny, aby se všichni vzájemně pochopili. Musíte se tomuto jazyku naučit. Je to jazyk lásky, lásky emocionální.

Princip nevměšování ať se pro vás stane základem ve vzájemných vztazích s ostatními lidmi, kteří mají mystické zkušenosti. Pouze při úplném dodržování této zásady lze poskytnout těmto lidem pomoc. Nyní není třeba nikoho “učit”, není třeba nikomu “otvírat oči”, je nutno prostě milovat, vše odpouštět, na nic nezaostřovat pozornost, a potom pomáhat podle možností. To je obecná pracovní zásada, kterou musíte používat ve všech případech bez výjimky. Pak nebude nesouladu.

Začněte anáhatou. Věnujte jí pozornost plnou měrou především v praktickém životě (1-9). Zaměřte se na lidi, se kterými se vám kontakt nedaří; právě stykem s nimi získáte nejlepší možnost rozvoje anáhaty.

Energetické vyprázdnění při léčitelství zvětšuje a upevňuje vaši energetickou kapacitu, což umožňuje propouštět léčiteli stále silnější proud. Avšak nyní to od vás nežádám. Využijte své síly na kvalitativní přetváření energetických vibrací. Propouštějte pouze jemné chvění. Síla zde není nutná, je nutná jiná kvalita práce.

Při takovém pracovním režimu se nebudete vyčerpávat, ale budete posilovat lidi kolem sebe jemnějšími vibracemi, velmi kvalitní energetickou stravou. To je odbornější pomoc.

V energetické práci je také zapotřebí propouštět pouze jemné vibrace, projevovat něžnost a zadržovat vše hrubé. To je umění.

Zbavte se zcela pocitu vlastní důležitosti.

Každé opuštění stavu lásky vede k hromadění záporné karmy [tj. záporných osudových prvků (3,6,8)].

Na žádost o radu odpovídejte tak, že poskytnete strategii, ne taktiku.

Žádejte toho, kdo s vámi diskutuje, aby vyslechl váš názor beze zbytku a aby při jeho poslechu nenamítal nic ani v myšlenkách.

Není vždy účelné vytvářet nátlak autoritou. Někdy je lépe říci: “Mně pomáhá tohle, zkus to i ty.”

Nováčky vychovávejte prací místo uspokojování jejich zvědavosti teoretickými pravdami.

Častěji používejte úsměv a žert. Vnější lhostejnost není vhodná. Vlídnost pomůže člověka otevřít. Umožněte mu “vylít se”.

Při rodinných dramatech převádějte trpící z programu soupeření na program obětavosti. Láska a obětavost, žádné spory. Ať se nikdo nepokouší dělat druhého takovým, jako je sám. Každý má právo být tím, čím je. Učte se nespatřovat cizí chyby, ale vidět svoje. Učte se milovat člověka takového, jaký je. V obtížných situacích ať si každý uvědomuje, že je to pro něho škola.

Hledejte v člověku jeho silnou stránku a dávejte mu první úkoly takové, aby je plnil s radostí.

Nepodrobujte nikoho ostré kritice. Řekněte mu: “Měl bys větší úspěch, lépe bys pokračoval..., ale podívej, tohleto ti překáží.”

Vždy veďte lidi k pomoci bližnímu. Jestliže nemají velký životní cíl, napovězte jim alespoň malý.

Když člověka něco bolí, nemá chuť teoretizovat.

V praxi je třeba jít s nováčky od dílčího k celkovému, ne naopak.

Bůh posílá duše, aby se vtělily a narodily se rodičům, kteří vyznávají různá náboženství. Vždyť by pro Něho bylo jednoduché zničit “falešné náboženství” například tím, že by přestal lidem, kteří je vyznávají, posílat duše.

Ale On tak nečiní. Proč? Není tomu tak proto, že tato náboženství jsou potřebná pro některá lidská vtělení? Není tomu tak proto, že vyvíjející se duše stoupají od vtělení ke vtělení jako po stupních podle toho, jaké jsou jejich představy o absolutní Pravdě? Není tomu tak proto, že Bohu se líbí různorodé pozemské situace, do nichž umisťuje vtělené a vytváří jim podmínky, aby se zbavili nectností a získali kladné vlastnosti?

Projevujete-li pozornost druhému, nevnucujte mu svůj názor.

Pozornost musí byt soustředěna pouze na ty otázky, se kterými se k vám lidé obracejí.

Nevyvyšujte se nad člověka, s nímž mluvíte. Je pouze zapotřebí vcítit se do něho tak, abychom byli schopni pochopit jeho potřeby.

Nikdy nikoho k ničemu nenuťte, ani ve věcech duchovního vývoje a služby.

Je možné pouze navrhovat a otevírat perspektivu.

Provokacemi ověřujte, jak člověk pochopil vaši myšlenku. Této metody používají mnozí mistři. Po předání nové pravdy je nutno prověřit její přijetí, aby si vyučující nenamlouval úspěchy. Jestliže reakce žáka není správná, další plnění nádoby se změní. Potom se zkouška dělá znovu atd. Je to nekonečná spirála, v níž mistr stále mění metodiku. Zde vše závisí na jeho umění, na volbě taktiky a metod. Vždyť žák může přijmout nebo “vyplivnout” stravu, která se mu podává. Stejně vás učím i Já.

V prvním stadiu výuky žák pouze přijímá. V druhém se učí sám krmit jiné a objevuje, jak podávat potravu. Je to tvůrčí stadium, samostatné studium v podobě služby.

Vaše včerejší návštěvnice I. tolik mluvila o odříkání. Co to pro ni znamená?

Bohu prý věnovala svůj život, vede ji. Říkala, že nemůže žít bez Boha, že má životní potřebu milosti a že cítí živého Boha.

Jak poznáme, co pro ni Bůh znamená?

Má určité zkušenosti s mystickými stavy, a proto je přesvědčena o správnosti své cesty. Ale pro ni “Bůh” neznamená více než stavy, které zná. Jsou nesourodé — od ztráty vědomí a horeček až po rozplynutí ve vesmíru. Má častá vidění z astrální úrovně.

Bůh je pro ni pohádka. Za “živého Boha” považuje své mimořádné stavy a “sloužit Bohu” pro ni znamená zakoušet a prožívat je. Ty však pocházejí z různých příčin, hlavně z chybného životního způsobu a z minulosti. Všechny tyto stavy, od horečnaté nemoci až po zjevení, jsou v jejím chápání smíšeny. Určitou roli zde hraje i fantazie, a tak vzniká zmatek, v němž se nemůže sama bez vnější pomoci vyznat. Cítí to, a proto hledá člověka, který by oddělil její fantastické obrazy od skutečnosti a nemoc od blaženosti. Měl by to učinit tak, aby sama zřetelně pochopila a nejen věřila slovům.

Cítí-li milost, prožívá boží přítomnost. Kdybychom ji zbavili poloviny jejích stavů, bude to pro ni znamenat cestu dolů, oddělení od Boha. “Cesta k Bohu” pro ni znamená zvětšení intenzity, různorodosti a trvání jejích prožitků.

Zkušený mistr by postupně mohl zaměnit její stavy nemoci za méně škodlivé a opatrně by jí odhaloval přijatelnou pravdu a převáděl na ni její zájem. Až by byla zcela ponořena do nového, staré by se jí už nejevilo tak drahocenné. To je zcela obecná zásada práce se žáky.

Ještě jednou o jejím “odříkání”. Čeho se skutečné vzdala?

• bytu ve městě,

• trvalého okruhu přátel,

• života a práce ve městě,

• práce ve svém oboru (psycholog s univerzitním diplomem),

• používání intelektu,

• pestré stravy,

• dobrého oděvu,

• základní hygieny,

• materiálního zajištění.

I. je příkladem toho, jaký by člověk neměl být [o pravém odříkání a odcizení světu viz (6)].

Při posledním setkání jste k ní měli najít přístup, ale to se vám nezdařilo. Chtěla o sobě slyšet přijatelnou pravdu. Nepochopila vaše slova, protože je nedokázala pochopit. Má omezené možnosti. Měli jste poznat jejich šíři a působit v jejich rámci. Měli jste používat výrazy a termíny, které mohla přijmout, a pouze lehce měnit její chápání podle svého zorného uhlu. Nebylo vhodné se pokoušet bořit a přestavovat. Nemělo smyslu uvádět něco v zásadě nového. Bylo zapotřebí pouze lehce rozšířit její obzor.

Je nutno mluvit s člověkem jazykem, kterému rozumí. Je třeba se jeho jazyku učit. Nejprve pozorně poslouchejte, jak co pojmenovává. Právě v tom tkví rozlišení pozemských jazyků. Lidé často nazývají tytéž jevy různě. A naopak, pod jedním slovem jeden člověk chápe jedno, a druhý něco jiného. Chci také, abyste se naučili odlišovat správné jednání od nesprávného, tj. jednání sjednocující, tvořivé, od rozdělujícího a ničivého.

Každý si musí uvědomit, z čeho se skládá, a “rozložit se” na jednotlivé části, aby potom mohl vytvořit jednotný celek a využít “stroj” svého organismu k dosažení cíle.

Každé centrum [míní se intelektuální, emocionální, pohybové atd. (8,9,10)] si můžeme představit jako zvláštní svět, zvláštní organismus, který může žít do jisté míry autonomně, nezávisle na ostatních. Dominující centra se často pletou s podstatou nebo s osobností člověka. Jsou-li mezi sebou správně propojena, tvoří systém na vyšší úrovni. Čakry jsou řízeny celým tímto systémem, který jich využívá podle svých potřeb. Také soustava čaker musí být zharmonizována [o metodách práce s čakrami (viz 1,2,8,9)]. Pak všechno funguje hladce.

Každý člověk má soustavu čaker. Jsou to články jednoho řetězu, které představují jednotný veliký energetický systém. Každá čakra má překvapivou schopnost zprostředkovat průnik do jiných úrovní vesmíru. Člověk může prostřednictvím čaker přecházet z jednoho rozměru do druhého a vracet se nazpět.

Dobře, že jste se zjemnili a zaplavujete všechny svou dobrotou. Ale je zapotřebí hlouběji chápat ostatní, jejich problémy a vnímání. Je třeba pochopit jejich názory a dokázat se podívat jejich očima na okolní svět. Bez jejich spolupráce se to nezdaří. Je třeba, aby vám pomohli. Ať vám o sobě vyprávějí a vy se k nim musíte připojit a dívat se z jejich pozic tam, kam hledí oni. Naučte se stát vedle člověka a naslouchat mu, ne sobě. Potom srovnejte jeho chápání s objektivním obrazem.

Spatříte trojrozměrný obraz předmětu, ale váš kolega pouze rovinný, protože zná předmět pouze z jedné strany. Určete, co nevidí.

Představ si, že jsi sám, maličký, před Bohem celého vesmíru. Podívej se, jaký bys měl být, a jaký jsi.

Jsi u Posledního soudu. Představ si, co ti řeknu a zkus se nyní soudit sám. Cítíš, že stojíš na pranýři? Nemysli na drobné bříšky, ale na celkový učet. Přibil jsem tě svým pohledem ke zdi. Odpovídej!

Vždyť Já jsem tě chtěl naučit velké Lásce...

Pomysli na určení člověka. Na své určení. Polož si otázku: “Jakého mě chtěl vidět Bůh a jaký jsem? Co jsem dělal pro sebe a co pro ostatní? Co jsem přinesl jako svou oběť Bohu?”

Z tohoto pohledu ohodnoť svůj život až do dneška.

Odhadni, jaký bys byl, kdyby se Poslední soud odročil.

Pamatuj, že přesto přese všechno tě miluji!

Uč se dívat se na sebe očima Boha.

Považuj současnou etapu svého života za východisko pro nový skok k dokonalosti.

Bůh dává člověku tolik dobra, kolik je schopen přijmout. A potom člověk s dobrem zachází podle svého uvážení.

Nauč se vidět svět očima Boha. Snaž se jako On dávat lidem tolik dobra, kolik mohou přijmout.

Velmi krásně jsi provedl tu léčitelskou seanci! Gratuluji! Velmi tě miluji.

“Pane, rozděl Lásku ke mně na všechny.” [Text těch, kdo rozmluvu zapisuji, se uvádí kurzívou v uvozovkách.]

Nyní jsi udělal závažnou chybu. Neměl jsi ani na okamžik připustit myšlenku, že tě miluji více než ostatní. Velmi miluji všechny a tebe také.

Zakazuji vám jakýkoli nátlak na ostatní. Mějte pouze stav Lásky a žádnou hůl v rukou!

Každý má svobodnou vůli, jak využít informaci, kterou mu poskytnete.

Bohu jsme odpovědni za to, jakou máme v sobě lásku. Nemáte právo existence mimo stav lásky. Jinak ztrácíte pole, na němž můžete pracovat pro Mne.

Jestliže máte pevný základ, nedopustíte se chyb.

Vy, kteří přinášíte informace ode Mne, pamatujte si: Nikdo z vás nesmí vnucovat ostatním, co jsem sdělil vaším prostřednictvím. Každý má svobodnou vůli i rozum, má svobodu v přijímání sdělovaného podle svých schopností a možností. Nelze nikomu vnucovat Boží vůli podle toho, jak ji chápeme my. Vždyť to, co přijímá jeden jako zákon, může být pro jiného směšné.

Dokažte rozrušit hranice svého těla a rozšiřujte se naprosto svobodně. Ať je tento stav přirozený. Jen takto dojdete k tomu, že budete pociťovat úplný klid a soulad s okolím a s Bohem.

Proniknutí do jemných úrovní jiných objektů [minerálů, rostlin, zvířat a lidí] vám pomůže lépe se zharmonizovat se světem. Tato metoda vyrovnává lidem jejich energetiku a pomáhá jim.

Když se to člověk naučí, do značné míry se osvobodí z okovů hmoty a přestává být vězněm svého těla.

 

Přijměte novou modlitbu a meditaci:

Stvořiteli, Otče a Vládce! Pane!

Milostí a požehnáním Svým osviť nás, poutníky!

Osviť nás světlem své Lásky a Moudrosti

A daruj nám jeho neuhasitelnou částečku!

Oděj naše srdce do čistoty a pokory, radosti pokoje a tišiny!

Oživ v nás nevyčerpatelný pramen síly a naplň pevností našeho ducha!

Zbav nás všech přání kromě jediného: konat Tvoji vůli!

Kéž Tvá pomoc přichází v našich modlitbách!

Podej, Pane, všem toužícím potravu, kterou potřebují!

Uchovej naši planetu, pokud je na ní alespoň jeden strádající!

Kéž dosáhneme radosti a štěstí v neustálém boji se sebou!

Kéž každé naše úsilí se obrátí ve prospěch všemu živému!

Kéž se náš život stane nekonečným činem na cestě poznání pravdy!

Věčná úcta, sláva a poděkování Tobě, Pane!

Amen.

 

Člověk se vyvíjí aktivním osvojováním nových návyků, ne odmítáním nectností. Dívejte se, jak to chápou ti, kdo jdou s vámi. Analyzujte a spatříte mnoho zajímavého.

Je nutno proniknout do hloubi vnitřního světa každého jednotlivce, pak jeho cíle budou pochopitelné.

Pro společnou práci musí mít každý reálný cíl, který je zároveň cílem společným.

Aby došlo ke skutečné jednotě, je zapotřebí, aby každý cítil svou zodpovědnost za ostatní.

Učte se vidět člověka s jeho objektivními zájmy tak, jak ho vidí Bůh. Snažte se mu poskytovat tak kvalifikovanou pomoc, jakou prokazuje Bůh. Učte se poskytovat bližnímu tolik dobra, kolik může unést, neboť právě tak jedná Bůh.

Naučte se přistupovat ke službě jako k lásce, ne jako k prácí.

Ty děláš svou věc. Já řídím události.

Cesta ke Mně je cestou neustálých úvah o Mně. Já nejsem abstrakce. Já skutečně existuji. Na tuto meditaci nemůže chybět čas. Je to tvůj život se Mnou.

Buď Mne miluješ, nebo neexistuje žádná velká práce.

Stále se snažím mluvit s vámi o lásce. Bez ní není vývoje a pokroku. Každý chápe lásku po svém. Každý neotvírá lásce srdce dokořán. Každý chce být milován, ale každý není připraven sám bezvýhradně milovat.

Láskaje základem všeho. Je to hybná Boží síla.

Veďte trvale meditaci na téma lásky. Její úroveň je ukazatelem možnosti další práce.

Milujte Boha, přibližte se k Němu a On se přiblíží k vám.

Nejlepší způsob jak zničit lásku je vyžadovat ji pro sebe. Milovat znamená dávat, ne brát, dávat bez požadavku návratu, bez jistoty, že láska bude opětována. Uvědomte si, jestli jste schopni se na někoho rozhněvat. Je to kontrolní otázka.

Naplňte se světlem, žijte ve světle, sviťte všem!

Buďte citliví. Buďte účastni v životě každého člověka, se kterým se setkáte. Chápejte a ukazujte lidem směr. Laďte duše lidí na harmonii s celým světem. Světlo se musí stát vaším domovem. To už pro vás nesmí být metaforou.

Nikdy od nikoho nic nechtějte.

Budete mít nový tvrdý program. Cílem je dovést vás na zcela novou úroveň. Budou se používat i staré metody, ale přinesou nový výsledek. Musíte se stát silnými bojovníky s nezkrotnou vůlí.

Začínám druhý stupeň Své školy na Zemi, druhou etapu zkoušek. Nesmířím se s vašimi nedostatky. Nebudu shovívavý k vaší hlouposti. Se Mnou půjde jen ten, kdo dokáže'unést Můj plán.

Vzestup musí být doprovázen odmítnutím pozemských starostí a připoutanosti. Vše pozemské musí zůstat na Zemi. Musíte žít jiným životem; Já vám jej dám, je to život Milosti. Začneme na jaře. Nyní je etapa přestavby vašich těl, etapa zkoušek v novém životním systému i adaptace k novým podmínkám.

Čistota a svěžest musí naplnit každičkou buňku ve vašem těle. Je třeba vytvořit jakoby nové tělo k životu v nových podmínkách. Ale k tomu bude zapotřebí mnohého se vzdát, mnohého se zříci.

Je třeba vytvořit podmínky k odpoutání, abychom nabrali výšku. Stoupání bude probíhat po vertikále. Situace na Zemi není dobrá, je to velmi vážné. Východiskem je pouze cesta vzhůru.

Vzpomeňte si, jak jsem vás až dosud vedl, stupínek za stupínkem. Nyní je před námi nová meta, kterou máme zdolat.

Postavil jsem tě do velmi složité životní situace. Ale právě taková situace je nutná pro tvůj vývoj. Neúspěchy na cestě nejsou náhodné. Nyní ještě stojíš mimo lidskou společnost, i když jsi už v tomto směru učinil velmi mnoho. Nebereš v úvahu ještě jeden důležitý faktor: je to pochopení své role ve společnosti a pochopení úkolů, které před tebou stojí. Ještě jednou zformuluji tvůj úkol: “člověk jako součást společnosti”. Tato otázka je rozsáhlá, má mnoho aspektů; posuď je všechny.

Nyní konkrétněji o práci. V budoucnosti bude úspěch záviset na tom, jak budeš přihlížet k různým názorům lidí, jak budeš přijímat jejich mínění a jaké učiníš závěry. Zde můžeš poznat mnoho nového a cenného. Dosud ses ještě nezbavil omezenosti. Zkus znovu mentálně pracovat a rozmanitě služ lidem na Zemi. To ti přinese neocenitelný užitek. Vydávej své síly ve stále širším záběru.

V nové pracovní etapě se budete muset přestat cítit materiálně. Je třeba dosáhnout toho, že nebudete pociťovat své tělo a že získáte schopnost vidět své tělo ze strany. Neztraťte citlivost k Mým informacím: vždyť jste Moje škola.

Očisty myšlenek se dosahuje tím, že se stále myslí pouze kladně a neponechává se jediná hloupá myšlenka. To je možné pouze v nirváně. Odsuzování je nejlehčí cesta k egoismu.

Ať činíte cokoli, musíte to dělat pro Mne a vnímat Mne při tom. Vy i všechny vaše myšlenky jste na Mé dlani. Všichni musíte být plně obsaženi ve Mně; pak nebudou žádné problémy. Co jsi Mi přinesl? Čím jsi Mne obohatil? Je třeba být připraven k tomuto rozhovoru.

Mějte na paměti: komu je více dáno, od toho se bude více žádat. Všechna vítězství jsou ničím, jestliže jsi sám. Musí tě obklopovat přátelské “osení”. Zaměř se na pěstování toho, co jsi zasel.

Dívej se na jednotlivce jako na obyvatele hlubin Oceánu.

Nepodivuj se primitivnosti některých náboženských učení; jejich primitivní jazyk je určen lidem, kteří s náboženstvím začínají; slouží k tomu, aby se probudili. Někteří z nich začnou osobně hledat a půjdou dále.

Neulpívej na lidech! Budeš-li ulpívat na lidech, zanedbáš Boha. Být v Bohu znamená být cele obsažen v Oceánu Jeho Vědomí.

Musíte snadno měnit metody. Nebojte se odtrhnout se od posledního bodu starého programu.

Jako příklad vám může posloužit pampeliška. Její semena se uvolní, letí a nevědí, kde přistanou. Ale tam, kde přistanou, začne nový život. Je to prvek nepřipoutanosti a svobody. Nepřipoutanost ke starému dává možnost objevovat nové.

Nyní, když jste se dostali na nové místo, máte růst a vyvíjet se. Z nového bodu uvidíte vše jinak. Tento nový okamžik poskytuje nový svěží pohled na svět a na mnohé pravdy.

Nebojte se odmítat stará dogmata!

V další pracovní etapě dojdete k novému předělu, kde bude zapotřebí znovu si vytvořit názor a potom jej opustit a začít nový cyklus.

Fyzické tělo má bezprostřední vztah k celému komplexu duchovní práce. Po Zemi se pohybujete v těle. Dívejte se na tělo jako na pohodlný obal, jako na pouzdro, v němž přebýváte. Obal nesmí být překážkou záměrů. Musí být poslušným nástrojem, ne zlostným nepřítelem. Vždyť jsem jej vytvořil pro vaše životní pohodlí.

Tělo je vaše nejhrubší úroveň, kterou musíte dobře ovládat. Ještě jednou opakuji: obal je jako oděv. Dobrý oděv nevadí, ale pomáhá. Nesmí spoutávat pohyby a dělat potíže, ale přesně vykonávat to, co majitel potřebuje. Vaše skutečná dokonalost začíná na fyzické úrovni.

Vypátrejte můstek, který spojuje dva břehy: odtažitost od těla a sjednocení s ním prostřednictvím pocitů. Nechť vznikne výhoda: ovládat tělo, a nepodléhat mu. Vědomí svobodně působí ve svobodném těle.

Ani jednu starou metodu není vhodné používat jen tak ze zvyku. Důraz musíme klást vždy na nové techniky.

Dívejte se na duchovní školu jako na obraz hada. Had se pohybuje kupředu, špatné buňky jeho těla odpadávají a zdravé společně následují pohyb hlavy.

Jeho hlava je zvláštní orgán. Skládá se z několika elementů. Hlava odpovídá za každý pohyb. Hlava jde přes překážky jako první. Pohyby čichavého jazyka ještě nejsou přesunem těla.

Hlava je pro tělo průzkumná hlídka a jazyk — osobní hledání každého člena této hlídky. Osud každého člena může být individuální, ale to jim nevadí ve společném pohybu.

Každý člověk má svůj osud, svůj život. Esoterická práce znamená skládání a sumarizaci osobního úsilí jednotlivců ke splnění společných úkolů. Osobní životy jednotlivců jsou v období společného skoku na sobě závislé. Při tom vznikají velmi těsné vazby. Lidé v takové skupině tvoří jednotný celek. Skupina může pracovat dobře, špatně, nebo se může vrátit dokonce nazpět, nemá-li výrazné jednotné vedení nebo jestliže vznikla náhodně. Poslední chybě jste se vždy vyhnuli, protože jste skupinu nevytvářeli sami, ale dělal jsem to Já.

V každé pracovní etapě činím aktivními nebo pasivními různé členy skupiny podle toho, jaké jsou konkrétní cíle. Jsou také chvíle “dobíjení”, určené k odpočinku a získání nové chuti do práce.

Každý člen skupiny pomáhá vědomě či nevědomě v učení ostatním. Vzájemné působení může být různého druhu a někdy nabývá překvapivé podoby. Nezapomeňte, že Ježíšovi žáci byli také velmi odlišní.

Času je málo a ještě velmi mnoho musíme vykonat. Beru na cestu ty, kteří ke Mně přišli, a vedu je úzkými stezkami. Nemůžete znát všechny překážky, které číhají na cestě, a proto se Mne musíte držet za ruku. Nechci, abyste se ohlíželi nazpět. Váš krok musí být vyrovnaný a chůze pevná. Vaše pozornost musí být zaměřena na Mne.

Aby se vám podařilo uskutečnit Můj plán, naučte se dívat na sebe sama zevnitř.

Program bude obsahovat intelektuální a fyzickou zátěž na základě něžné vlny lásky. Úspěchu bude předcházet řada vašich pokusů o “protříbení” veškeré vaší energetiky.

Také hodlám přebudovat vaše myšlení. K tomu se musíte zbavit některých myšlenkových šablon.

Také je třeba zničit manýru odděleného myšlení a existence bytosti, izolované od okolního světa. Hranice pociťování sebe sama se musí zrušit. Oddělená existence musí zmizet, rozpustit se, utonout v Oceánu jednoty všech živých bytostí. Jednání nesmí vycházet ze sebe a nesmí se vrátit k sobě. Individuální energie není, je pouze společná. (V obvyklé náboženské praxi tomu napomáhají některé náboženské rituály.) Takové propojení se musí pocítit na všech úrovních, od hutných až k nejjemnějším. V uskutečnění jednoty se všemi lidmi se realizuje Zákon Lásky, který přinesl na Zemi Ježíš Kristus.

Dávám vám několik rad na cestu:

Důkladně si osvoj Prázdnotu vesmíru.

Nikdy nelez rovnýma nohama do pekla.

Nejprve se rozhlédni a potom začni.

Nikdy nestřílej do lidí ani do zvířat.

Nikdy nejez maso živých ani zabitých bytostí.

Nikdy nestrkej hlavu do lví nebo tygří tlamy.

Nikdy nelámej hůl, která se bude ještě hodit.

V boji chraň svou duši a nedávej se do bitvy celý.

Nikdy neútoč jako první.

Uč se spatřovat Mne v živém, studuj život všude, i v nejtajemnějších zákoutích.

“Magie slov” nemůže přivést k pochopení Pravdy. Hledej pramen pro duši.

Dokonalost hledej tak, že na každém úseku své cesty vše přijmeš. Já jsem všude, v každém projevu každé bytosti.

Uč se sahasrárně myslet na veškerou přírodu v celém vesmíru. Já jsem ÁM. [Znamená to: Dívejte se zeširoka, studujte vše a rozšiřujte si rozhled. ÁM je mantra k rozvoji čakry sahasráry, která odpovídá za myšlení v širších souvislostech (viz 1,2,8,9).]

Átman je jediný pro všechny. V Átmanu není rozdílu. Toto heslo musí být hlavní. Átman je obsažen ve všem. Přijměte tento fakt. Já jsem Átman. A začněte meditaci přímo na této úrovni. Vaše práce Mne musí obsahovat. Nedělejte nic beze Mne. Vnímejte neustálý styk se Mnou. To je nejvyšší podoba nirvány. [V sanskrtu Átman znamená totéž, co Duch Boží, jenž žije v nás (viz Nový zákon); je to nejvyšší a nejjemnější struktura mnohorozměrného organismu člověka (6,8,9).]

Uvědomte si, že už nemáte žádné individuální struktury. Přijměte nyní tuto skutečnost, abyste se upevnili v nirváně, abyste v ní obsáhli nové hranice.

Předkládám testovací otázku pro sebeanalýzu: “Zůstal jsem bez svého tělesného obalu. Co mám nyní dělat?”

Ještě jednou: Představ si, že jsi už zemřel... Pohlédni odtamtud sem: co má a co nemá cenu před tváří smrti?

Pozoruj, co s tebou budu dělat...

Sledujte analogii individuálního vývoje s vývojem projeveného vesmíru. Spirály se vytvářejí jakoby z ničeho a káča se začíná roztáčet. Její kroužení je překonávání setrvačnosti jejího klidu. Tak také Já začínám práci s vámi. S pohybem káčí roste její energie a množství světla, které vyzařuje, prostor kolem začíná vibrovat a zvučet... a celý svět se jednou roztočí! Stane se tak ještě nekonečně mnohokrát.

Vyjděte za hranice, které jste měli dříve. Pohlédněte z nové pozice, užívejte kosmického času. Musíte se otevřít, aby do vás vstoupil nový kosmický čas.

Zákony života na Zemi jsou zákony zrození a smrti. Vaší povinností je vymanit se z tohoto koloběhu již dnes. Můžete se stát pány svých osudů.

Potřebovali jste se dostat sem, kde jste nyní, abych vám mohl předat toto poslání. To, co jste učinili, je minimum nutné ke změně vaší existence. Chci vás zasvětit do metod, které umožní dokázat mnohem více. Tomu bude věnován nový pracovní cyklus.

Abyste se naučili opravdu se ovládat, je vaším úkolem dokázat pevně pobývat v nirváně.

Jeden se připravuje k životu a druhý na smrt... Tak se lidé liší [Jde o tělesný život a tělesnou smrt.].

Nic však není absolutní; dítě se musí připravovat především k životu na Zemi, jinak se nic nedokáže naučit. Ale stařec, který se chová stejně a nemyslí na smrt, je směšný.

Někde v člověku musí nastat okamžik zlomu. Je individuální. Musí proběhnout přirozeně, nikoho nelze nutit. Avšak je třeba o tom podat informace.

Opakuji: Není vhodné se pokoušet převést do druhé fáze adepty, kteří neukončili fázi první. Je tu nebezpečí narušení psychického zdraví.

Projít oběma fázemi mohou pouze vášniví, energičtí lidé. Když absolvují první, musí rozvinout energii, aby si osvojili fázi druhou.

Je zapotřebí volit vhodné metody pro rozvoj energie u žáků, kteří ji nemají.

Než se člověk vydá k nirváně, musí projít obdobím dospívání na zcela materiální úrovni. Jinak bude zmaten a zbloudí. Odmítání pozemského se musí uskutečňovat zcela dobrovolně, přirozeně, ne z přinucení nebo na účet vůle. Motivem musí byt intelektuální řešení, které je v naprostém souladu s emocionálním centrem a má jeho požehnání. Musí k tomu dojít v pravý okamžik.

Kdybys věděl, jak je Mi drahý ten darebák, na kterého právě myslíš! Vždyť jeho prostřednictvím mohu ostatní lidi mnohému naučit.

I tebe jsem poučil díky takovým, jako je on.

Zaměřuji každého z vás ve vzájemných vztazích s lidmi na ty činy, jichž jste schopni, t.j. v mezích individuálních možností, možností fyzických, intelektuálních a etických.

Tak zkouším spravedlivé a předkládám jim různé možnosti jednání. Tak používám zločince, tj. lidi, kteří hluboce eticky klesli, abych přivedl k rozumu ostatní.

V tomto smyslu je v každém člověku Boží vůle.

Zatím jsi udělal mnoho z toho, co jsi chtěl. Ale nejdůležitější jsi ještě neučinil: nezamiloval sis ve Mně dostatečně Moji Podstatu a nemiluješ ještě všechny lidi.

Chci tě vidět vždycky svobodného a vždy Mne milujícího. Zbav se všeho, co tomu vadí.

Prociť rytmus Božího života a vstup do něj.

"Chci se aktivněji účastnit evoluce a pomáhat ve vývoji jiným bytostem. Moje pasivita mě tíží.”

Podívej se na Mne: jsem Já pasivní? Jsem aktivní a věčně živý!

Ale vstoupit do Mne úplně je obtížné. Aby se ti to zdařilo, musíš mít velkou sílu. Můžeš ji rozvinout pouze tím, že budeš se Mnou ve styku ve všem, ať řeknu cokoli, ať ti přikážu cokoli.

Když poznáš, že už nemáš na Zemi co dělat, pak budeš se Mnou. Jinak budeš mít trvale nějaké starosti. [Hovoříme o problému "konání a nekonání" (viz 6).]

Zapamatujte si Moje slova tak, jako bych Já žil kvůli vašim duchovním snahám. Můj osud tkví v uchování a udržení zákonů pohybu a rozkvětu v Duchu. Vaše závislost na Mně je vaším společným osudem.

Hledejte v sobě plamen božského vnímání a vzletu. Pohlédněte do duše Boha a uchovejte její teplo. Zažehněte nejprve malý oheň, potom jej rozšiřte.

Je třeba upřímně zatoužit po sblížení se Mnou a po společné práci.

"Nemám už na Zemi co dělat!”

Povznes se na duchu a staň se jedno se Mnou.

"Jak to uskutečnit co nejdříve?”

Je v tobě ještě mnoho pozemského, co tě zdržuje.

"Co je to?"

Kdo ztratí všechnu připoutanost, stane se jedno se Mnou.

Stát se jedno se Mnou je pro tebe nyní ústřední myšlenkou. Co nejrychleji ji uskutečňuj. Opakuj tuto větu jako výzvu, jako mantru.

Příčina zmatenosti a utrpení duše je v její oddělenosti od Boha, v její oddělenosti.

Nepřátele je třeba milovat, vážit si jich a dokonce oslavovat jejich vítězství nad sebou. Kdybychom je bili, vznikly by mrzuté a nepotřebné karmické obtíže.

Čekají tě zkoušky a budeš Mi za ně velmi vděčný. Zítra budeš znát odpovědi na otázky, které jsi Mi položil dnes. Spěchám, abych ti řekl, kolik tvého času zde na Zemi již uplynulo. Dnes o půlnoci začínám počítat tvé poslední hodiny na Zemi. Potom je neznámo a jiný svět.

Zemřeš této noci na úsvitu. Pomysli, co jsi ještě neudělal. [Vysvětlení viz (3,4,8). Předpověď se nesplnila. Bylo to téma pro mentální práci.]

Uspokojit hned vaši snahu dojít ke Mně je prakticky nemožné. Musíte mnohonásobně nabrat výšku a vzlétnout...

Věřte v to, že nelze odejmout zázrak vzkříšení z mrtvých k novému Životu.

Moje “polovičatá” řešení v sobě dovršujte. Sami přejte dobro přátelům i nepřátelům a nenut'te je, aby si zvolili správnou cestu.

Správná řešení úkolů hledejte na cestě do Božího srdce — hledejte tichý, věčný život, nerušený pokoj.

Nepřipouštějte si prázdné, pomíjivé starosti dní minulých i budoucích.

Skála je tvrdá, avšak pomíjivá. Přebývat v životě věčném bude jen čisté srdce, jež je pro duši to nejcennější. [Míní se zde srdečná láska jako funkce "duchovního srdce" — čakry anáhaty (1-9).]

Bezvýhradně se udržte v nekonečné službě Pravdě Boží, naučte se využít touhu jiných lidí po světle.

Existence v neprojevené úrovni bude umožněna pouze moudrým. Musíte být z obou stran dobře propečení jako lívanec. Až se tato podmínka splní, ihned nastoupí pokoj v duši, pouze tehdy přijde klidná existence.

Už dost, nelekejte se problému hledání. Není se čeho bát. Pochyby jsou zhoubné pouze pro idioty. Strach je zhoubný pro život ve světle.

Zachovejte si nezávislý úsudek.

Dost bylo čekání na Mou pomoc; nemohu váš život změnit rychleji než vy sami.

Míjejte a obtékejte všechny kouty a překážky. Plynulost udržuje energii klidu.

Objevte klid v jednotě se Mnou beze všech bojů a srážek.

Vyhněte se složitému hledání pravdy. Já jsem v Átmanu a v podstatě všech věcí. [V sanskrtu Átman — duše (viz 6,8).]

Čin dobrovolné smrti je užitečný pro jiné, ale ne pro vás. Vaším osudem je bojovat o Dokonalost do posledního dechu, ne chtít zemřít.

Udržte při tom pocit absurdity vašeho života na Zemi. Ponořte se do Boží existence. Jste zváni do života věčného!

"Ale Já nechci být dále v tomto těle!”

Být stále nezávislejší na těle, to je řešení. Nezbývá ti nic jiného než přijmout svůj osud. Čekej!

Zítra se tě dotkne smrt. Její přítomnost nahání strach bázlivým lidem.

Odejít ze života na Zemi je jednoduché. Avšak od vás by to byl nyní egoistický čin. Nechávám vás na Zemi a přikazuji vám pokračovat v józe.

Nauč se nechtít nic kromě elementárního zabezpečení těla. Všechno ostatní je ve Mně a se Mnou.

Dal jsem ti osvobození a pozemská karma tě již nepřivádí do úzkých. To je však necelá polovina cesty k Dokonalosti.

Uvolni se na několik dní před novou etapou. Odpočiň si, netrap se!

Ty a všichni ostatní jste pouhým okamžikem ve Věčnosti vesmíru.

V této etapě hledejte dokonalost v přijímání všeho. Jsem všude a v každém projevu kterékoli bytosti.

Pamatujte si, že každý člověk nejprve rozvíjí tělo, potom rozum a vědomí. Pravdou je, že Já jsem mezi vámi, ve vás, v celém vesmíru, v každé živé bytosti.

Hledat Mne na nebi, jak jistě víte, je zbytečná ztráta času a sil. Okovy jsou spuštěny do studny, každý má svou výšku. Je Mne více v tom, který je níže nebo výše?

Vás jsem zvedl nad studnu... Záříte nad ní ve výši. Dostanete-li se příliš vysoko, spustím vás, abyste neuletěli a nevybuchli. Moje hluboká moudrost je v tom, že člověku dám vzlétnout tak vysoko, jak chce, ale jen tak, abych ho nenechal shořet, upadnout a rozbít se. Vedu vás a zadržuji vášnivou snahu na cestě ke Mně.

Nu, zdolal jsi ještě jednu hranici. Co budeme dělat dále? Řekni Mi sám. Čas tvého odchodu z těla beru na Sebe. Odpovídám za to. Uvědom si nicotnost svých záležitostí na Zemi před tváří vesmírného Boha, to předejde představě vlastní důležitosti. Vždy buď obrácen tváří k Bohu. Jsi v oceánu vesmírného Boha. Ponoř se do Něho a rozplyň se v Něm.

Uchovávejte lásku v srdci a nevyžadujte lidskou poslušnost.

Služte lidem, jako jim sloužím Já, a oni o tom nevědí.

Naděje pochází z myšlenek na budoucnost. Ale je nutno žít zde a nyní. Zbavte se všech “udělám to potom", “příště se to podaří”!

“Čím se zabýváš, Bráhmane, můj Pane? Co je Tvou věcí?" [V sanskrtu Bráhman — Duch svatý (viz 6,8).]

Můj pohled směřuje na pozemské bytosti. Odpovídám láskou na lásku, na všechny její záblesky, podporuji a upevňuji je.

"Co je zapotřebí člověku, aby se stal Bráhmanem ?"

Láska, čistota a síla. Síla k tomu, aby Mi vyšel vstříc.

"Je nutno mít také životní zkušenost?"

Ano, abys lidem mohl pomáhat a aby pomoc byla účinná.

“Může s Tebou splynout jemný, milující, ale hloupý člověk?”

Jak víš, pouze Já mohu rozhodnout, kdo ke Mně přistoupí. Nač bych potřeboval takového ubožáčka? Zatím není ničím.

"Íšvara, můj Pane, mohu se nyní spojit s Tebou?" [V sanskrtu Íšvara znamená Jehova, Bůh-Otec, Alláh, Tao (viz 6,8).]

Ne, ať je tvým domovem zpočátku Bráhman. Nepotřebují tě takového, jaký jsi nyní. Bráhman vylévá Svou Lásku na všechny a na všechno. Pouč se u Něho.

Odstraň zbytečnou aktivitu, všechny zbytky rádžasu a kšatrijství v útočném rozšiřování svého vědění. [V sanskrtu rádžas — vášnivost, kšatrijství — bojovnost]

Odstraň všechny poslední zbytky svého "já", které se projevuje v ambicióznosti a ve vztahu k některým lidem jako k nepřátelům. Buď pokorný.

Povzbuzuj všechny projevy lásky ve všech bytostech, i v nečestných lidech.

Za tvůj pobyt na Zemi nesu zodpovědnost.

Poznal jsi Boha ve všech aspektech, ale ty ještě nejsi Bůh. Nelze stát se Bohem, je možné pouze zmizet v Bohu. Jsou to dvě různé věci.

Buď pastýřem Mých ovcí a nezapomínej při tom na Mne. Další stupně můžeš zdolat pouze ve službě lidem, jako bys sloužil Mně. Nauč se to dělat jako Já. Chci tě učinit Bohem. Ale k tomu musíš přestat být člověkem. Může se Bůh rozhněvat?

Příčinou zpomaleného růstu je sebeizolace.

Íšvara je Svědek a Rádce, ale ne diktátor.

"Jak sloužíš lidem Ty, Íšvaro, můj Pane?"

Stojím stranou, nezúčastněný světské marnosti; lidé, kteří chtějí, přicházejí ke Mně.

Já sám se nikomu nevnucuji.

Každý, kdo ke Mně přijde, bere si ode Mne, kolik chce a kolik si může vzít Stojím a svítím, všem dávám možnost žít z toho světla.

Buď jedno se Mnou a Já tě naučím milovat Svou Láskou všechny.

Ano, Já jsem v celém vesmíru. Mnohorozměrný vesmír nyní pro tebe neměl dno. Ale kdo ti řekl, že Já jsem na samém dně? Já jsem celý vesmír ode dna až po těla všech bytostí. [Jedná se o Boha v aspektu Absolutna, tj. Tvůrce, který je jedné podstaty se svým Stvořením.]

Já jsem Oheň. Můj plamen stoupá ze dna a nahoře jsou ohořelé větve. Dosáhl jsi samého dna, blahopřeji!

Dnes tě zasvěcuji do samé podstaty procesů, které probíhají ve vesmíru.

Ale pochop jedno: není třeba se o sebe bát, neboť Já jsem ve všem. Jestliže budeš ve Mně, jestliže budeš se Mnou dokonce v každém snu, pak obrátím ve tvůj prospěch každou nicotnost a vše, co je ti odporné.

Vesmír má dno. To dno jsem také Já. Já jsem vesmírný Oheň. Jako spojence už nepotřebuješ nikoho z lidí. Tato chvíle je plným splynutím se Mnou.

Pamatuj si: k Bohu, k Íšvarovi jde každý pouze sám. Íšvara je Domov, do něhož vstoupí každý až tehdy, když ho bude velmi potřebovat. Dovnitř nelze nikoho uvést za ruku. Výuka je přípustná pouze na ranějších stupních. Ať ke Mně všechny lidi přitahuje pouze přání poznat Mne, ne tvůj nebo něčí příklad. Lidé do Mě nemohou vstupovat napodobováním. Meditační techniky zde nejsou to hlavní. Umožňuje to pouze Láska — Láska ke Mně.

“Řekni, Pane, čím se mám ještě na Zemi zabývat, dokud jsem zde?"

Miluj svou matku, miluj Krista, nasměruj svou lásku k sjednocení se Mnou, miluj všechny lidi a všechny bytosti, miluj je spolu se Mnou, jako Já. A srovnávej.

Uč se všemu ode Mne. A všechny nechávej se Mnou o samotě. Ať najdou svůj příbytek ve Mně, ne ve styku s tvým tělem.

Skutečně je třeba dojít v mnohorozměrném vesmíru až do samého dna. Jen v tom případě je možno uskutečnit v celé šíři to, co jsem řekl.

 

Literatura

1. V. Antonov: Iskusstvo byť sčastlivym; Leningrad 1984

2. V. Antonov: Psichičeskaja samoreguljacija kak sostavnaja časť reabilitacii nezrjačich; Moskva, "VOS", 1985

3. V. Antonov: Psichičeskaja samoreguljacija v vostočnoj tradicii; Leningrad 1988

4. V. Antonov (red): Problémy psichičeskoj samoreguljacii; vyp. l, Leningrad 1988, vyp.2, 1989

5. V. Antonov: Osnovy mirovoj religioznoj etiki; Moskva 1990

6. V. Antonov (red): Bchagavadgita (Pesň Gospodnja): Moskva 1990

7. V. Antonov: Seksologija: razvitije i reguljacija polovoj sistemy; Moskva 1990

8. V. Antonov (red): Radža-i buddchi-jóga; Moskva 1990

9. V. Antonov (red): Kompleksnaja sistema psichičeskoj samoreguljacii;Leningrad 1986

10. P. Uspenskij: In Search of Miraculous: Fragments of Unknown Teaching; New York 1949; London 1950

 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt