English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文  

Współczesna wiedza o Bogu, Ewolucji, sensie życia człowieka.
Metodologia duchowego doskonalenia się

Strona gіуwnaKsi№їkiArtukuіyFilmyFotogalerieWygaszacze ekranuNasze stronyLinkiO nasKontakt

23.04.17
Diabły wcielone — a terroryzm. Jak powstają diabły?


20.04.17
Opowieść o złotej sośnie


22.03.17
Bajki dziadka Wani


01.06.16
Schizofrenicy i inni


Nowa książka 'Ekopsychologia'

Napisana prostym, przystępnym dla każdego, języ-kiem książka naukowca-biologa Władimira Antonowa opowiada o rzeczach najważniejszych: o tym, Kim jest Bóg, o miejscu człowieka w Ewolucji Świadomości Wszechświata, o zasadach kształtowania i korekcji losu, jak pozyskać zdrowie i szczęście, o bardzo skutecznych metodach samoregulacji psychicznej, a także o doskona-leniu duchowym i poznaniu Boga.

Zobacz więcej>>>

Nowa książka 'Bło­go­sła­wieni czys­te­go ser­ca!'

W przed­sta­wio­nej bro­szu­rze ana­li­zo­wa­na je­st ta czę­ść na­uki Je­zu­sa Chry­stu­sa, któ­ra do­ty­czy pra­cy z du­cho­wym ser­cem. Przy­ka­za­nie Je­zu­sa, przy­wo­ła­ne w ty­tu­le, roz­pa­try­wa­ne je­st ja­ko szcze­gól­nie waż­ne dla wy­peł­nie­nia przez nas — w so­bie — Je­go Na­uki.

Książ­ka prze­zna­czo­na je­st dla wszyst­ki­ch, któ­rzy pra­gną wy­peł­niać Na­uki Je­zu­sa Chry­stu­sa.

Zobacz więcej>>>
 

 

Nowy film Krija-joga

Kri­ja-jo­ga to Ścież­ka oczysz­cza­nia się do po­zio­mu Bo­skiej Czy­sto­ści i Sub­tel­no­ści. Jej za­sa­dy i me­to­dy po­da­ro­wał lu­dziom wiel­ki Ba­ba­dzi za po­śred­nic­twem swo­ich uczniów: La­hi­ri Ma­ha­sa­ji, Juk­te­śwa­ra, Jo­ga­nan­dy.

Zobacz więcej>>>


Pro­si­my o kon­takt w przy­pad­ku za­in­te­re­so­wa­nia tłu­ma­cze­niem na­szy­ch pu­bli­ka­cji z j. ro­syj­skie­go lub an­giel­skie­go na ję­zyk pol­ski.


Książki
(autor i redaktor — dr Władimir Antonow)


Bajki dziadka Wani
Błogosławieni czystego serca!
Boskie Przypowieści
Dotyk życia
Ekopsychologia
Ewangelia Filipa
Na ściezce wojownika. Nauki Juana Matusa
Niezwykła podróż do Davida Copperfielda
Nowa Upaniszada: Struktura Absolutu i Jego poznanie
Opowieść o złotej sośnie
Rozmowy duchowe
Szri Babadżi. Przesłanie do ludzkości
Sztuka bycia szczęśliwym

Artykuły i wykłady dr Władimira Antonowa

5 stopni rozwoju świadomości na Drodze duchowej
Aspekt ekologiczny istnienia człowieka
Bhakti-joga
Diabły wcielone — a terroryzm. Jak powstają diabły?
Ewolucja Świadomości
Samoregulacja psychiczna
Schizofrenicy i inni

Zobacz teżWła­di­mir An­to­now uro­dził się w 1946 ro­ku w Sankt Pe­ters­bur­gu w Ro­sji. Po ukoń­cze­niu Uni­wer­sy­te­tu Pań­stwo­we­go w cha­rak­te­rze bio­lo­ga-eko­lo­ga przez wie­le lat pra­co­wał w za­kre­sie bio­lo­gii, me­dy­cy­ny i psy­cho­lo­gii. Opra­co­wał on m. in. wy­so­ce sku­tecz­ny sys­tem au­to­re­gu­la­cji psy­chicz­nej, opar­ty na pra­cy z wła­sny­mi cza­kra­mi i pod­sta­wo­wy­mi me­ri­dia­na­mi.

Stop­nio­wo on zu­peł­nie zmie­nił kie­ru­nek swo­ich ba­daw­czy­ch po­szu­ki­wań na­ukow­ca-bio­lo­ga na sfe­rę wie­dzy du­cho­wej, a mia­no­wi­cie na ba­da­nie nie­ucie­le­śnio­ny­ch form ży­cia, włą­cza­jąc w to Bo­ga oraz na bez­po­śred­nie po­zna­nie Bo­ga w róż­ny­ch Je­go Prze­ja­wa­ch. W wy­ni­ku te­go uda­ło się je­mu stwo­rzyć no­wy kie­ru­nek współ­cze­snej na­uki — me­to­do­lo­gię du­cho­we­go do­sko­na­le­nia się.

Wła­di­mir An­to­now je­st zna­ny z wie­lu ksią­żek i fil­mów, po­świę­co­ny­ch teo­lo­gii, ewo­lu­cyj­nej an­tro­po­lo­gii du­cho­wej, teo­rii i prak­ty­ce roz­wo­ju du­cho­we­go; ma­te­ria­ły te obec­nie są prze­tłu­ma­czo­ne na wie­le ję­zy­ków i zna­ne pra­wie we wszyst­ki­ch pań­stwa­ch na Zie­mi.