English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Сучасні знання про Бога, Еволюцію, сенс життя людини.
Методологія духовного вдосконалення.

 
Божественний шлях духовного серця
 

Во­ло­ди­мир Ан­то­нов на­ро­див­ся в 1946 році в Санкт-Петербурзі в Росії. Після закінчення Дер­жав­но­го Університету як біолог-еко­лог про­тя­гом ба­гать­ох років пра­цю­вав в галузі біології, ме­ди­ци­ни та пси­хології. Зок­ре­ма, він роз­ро­бив ви­со­ко­е­фек­тив­ну сис­те­му пси­хіч­ної са­мо­ре­гу­ляції, що ба­зується на ро­бо­ті з влас­ни­ми чак­ра­ми і го­лов­ни­ми меридіанами.

По­сту­по­во він ціл­ко­ви­то пе­ре­спря­мо­ву­вав свій дослідницький по­шук вче­но­го-біолога в сфе­ру ду­хов­них знань: а са­ме – на вив­чен­ня нев­ті­лених форм жит­тя, вклю­ча­ю­чи Бо­га, і на пря­ме піз­нання Бо­га в різ­них Йо­го Про­явах. В результаті йо­му вда­ло­ся ство­ри­ти на­пря­мок сучас­ної на­уки – ме­то­до­ло­гію ду­хов­но­го вдос­ко­на­лен­ня.

Во­ло­ди­мир Ан­то­нов ві­до­мий ба­гать­ма кни­га­ми і філь­ма­ми, при­свя­че­ни­ми те­о­ло­гії, ду­хов­ній ево­лю­ційній ан­тро­по­ло­гії, те­о­рії і прак­тиці ду­хов­но­го роз­вит­ку, ці ма­те­рі­а­ли ни­ні пе­рекладені на ба­га­то мов і відомі май­же у всіх країнах Землі.


 
ГоловнаКнигиСтаттіФільмиФотогалереяСкринсейвериЕнциклопедіяАудіокнигиАудіолекціїПосилання