English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Atlanťan Tót Instrukce na pomoc jdoucímu ke Světlu
 

Zlaté desky Atlanťanů/Atlanťan Tót Instrukce na pomoc jdoucímu ke Světlu


Atlanťan Tót
Instrukce na pomoc
jdoucímu ke Světlu

— Já — Atlanťan Tót — jsem připraven stát se Průvodcem pro každého, kdo zamíří k Božskému Světlu!

Jsem připraven pomáhat těm, kdo začínají Cestu, i těm, kdo už se přiblížili k nejvyšším úspěchům.

Přijmi Moje Vedení — a Já budu s tebou v každý čas dne i noci!

* * *

Existuje Ticho, které je přítomné všude. Můžeš se naučit — dokonce i v hluku vnějšího materiálního světa — vcházet do tohoto prostoru Ticha.

Uklidni mysl! Vypěstuj si návyk žít v takovém klidu mysli, kdy budeš reálně vnímat prostor Průzračného Ticha, ve kterém existuje možnost vnímat Boha.

Já — Bůh, jeden z Představitelů Jednotného Božského My, — ti mohu účinně pomáhat, pouze když budeš Moje Vedení přijímat ve svém vnitřním Tichu.

To Ticho se poznává v rozvinutém duchovním srdci.

* * *

Jak zvenku tebe, tak i uvnitř, je vždy přítomný Bůh. To On dává celému «projevenému» světu, a každé bytosti — možnost a sílu být, žít!

Vtělená duše je zprvu jen oddělený shluk individuálního vědomí, kterému je předurčeno rozvíjet se v materiálním světě.

A má svobodu vůle k tomu, aby vpustila nebo nevpustila do svého «maličkého světa» — Boha.

Ale aby to mohla uskutečnit, musela by sejmout «klapky z očí» individuální mysli a pochopit, přijmout do svého života to, že Bůh — skutečně existuje!

Potom je zapotřebí otevřít bránu duchovního srdce — a pak vznikne perspektiva pocítit přítomnost Boha — Jako Realitu.

Pouze «otevření» a další rozvíjení duchovního srdce umožňují poznat, že existuje láska!

Pouze duše, která se stala láskou, může plnocenně poznat Boha, Který je Láska!

* * *

Jestliže láska v duši vzroste a zesílí, pak člověk v sobě může rozvinout opravdovou moudrost a sílu. Vždyť to také jsou moudrost a síla lásky!

A potom člověk potřebuje čas pro shromažďování zkušeností v životě s Bohem — aby došel k poznání, že člověk a Bůh se mohou stát Jedním.

Kvůli tomu se duše musí rozvinout do Božskosti!

* * *

Zvykni si přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí před Tváří Boha!

Zvykni si vyhledávat a dělat to nejlepší, co je možné v každé existující situaci! Pak tě smutek a nerozhodnost opustí navždy, ale umění chápat Božskou Vůli, a také síla, nezbytná k tomu, abys vydržel nápor nepříznivých okolností, mnohokrát vzrostou!

A až se přesvědčíš v opravdovém poznání Mojí Vůle, pak už tě nic a nikdo nevyleká! Pak zapomeneš, co je to pýcha i strach, nezalekneš se ani pohany před nerozumným davem, ani smrti svojí tělesné slupky!

Všechno, co k tobě přichází zvnějšku: skutky a slova druhých lidí, zdary nebo nezdary, a další problémy a okolnosti, — to všechno jsou Moje nástroje, kterými Já maximálně přesně pracuji na tvém zdokonalování!

A ty — svým přijetím, pochopením, pokorou a láskou — se Mnou můžeš spolupracovat v této práci na přeměně sebe-duše.

Tvůj výběr může být takový:

— rozzlobit se — a nebo zůstat ve vyrovnaném a něžném zářivě průzračném stavu vědomí,

— přijmout výzvu těžkostí — nebo se vzdát,

— zapomenout na čas na Boha ve všedním životě — nebo se snažit uchovávat a rozšiřovat vzájemnou spolupráci,

— nalézt moudrost «zlaté střední cesty» v jednání — nebo si «rozbíjet hlavu» o nepřekonatelné překážky, které by bylo moudřejší obejít,

— čekat trpělivě na pravou chvíli pro vykonání činů a konat je v souladu se Mnou v přesně určený okamžik — nebo předbíháním či opožďováním vyvolávat nutnost opakování takových učebních situací ve tvém osudu.

Taková rozhodnutí — více či méně významná — přijímáš po celý čas.

Ale vždyť se můžeš naučit dívat se vždy na události tak, jako to dělá Bůh.

Tak se — s pomocí tebou si plně uvědomované výuky — postupně přibližuje Jednota tebe a Mne: člověka a Boha.

Tak se získává Největší Štěstí!

Můžeš toho úspěchu dosáhnout!

A na Cestě k tomu budeš postupně stále méně závislý na okolnostech a stále více se budeš stávat Mnou — Tím, Kdo všechno tvoří a všechno řídí!

* * *

Aby se člověk naučil žít v Božském Světle, musí se nezbytně očistit.

Je neuvěřitelně těžké pocítit Boha v energeticky znečištěném nebo nemocném těle!

A očišťování a léčení těla i duše můžeme začít takto:

— přijmout pravdivé mravní principy, předkládané Bohem, a plnit je v životě,

— vyloučit z duše všechny špatné emoce a myšlenky,

— vyloučit výživu masem zabitých zvířat,

— naučit se žít v duchovním srdci.

* * *

Začít práci s energiemi Světla je lehké!

Každé ráno můžeš provádět jednoduché očišťující cvičení:

Proudem světla, podobného bílo-zlatavému světlu Slunce, promývej svoje tělo zvenku i zevnitř. Ať se ten proud světla stane silným a vyrovnaným. Ať vtéká do těla tak, jakoby neexistovala překážka těla.

Podle míry osvojení tohoto cvičení začneš stále více pociťovat sám sebe tím proudícím světlem.

Následujícím uvědomělým prouděním tebe-vědomí ať je poté vysílání lásky z duchovního srdce na všechny strany.

Do podobných proudění lásky se vždy zapojuje Bůh!

Můžeš otevírat dokořán duchovní srdce z hrudi, jako okenní křídla, — a světlo z něho ať se lije na všechno živé!

Čím živější přitom budou tvoje emoce lásky — tím silněji budeš pociťovat Pomoc Boha!

Dále — pociť, že duše má ruce. A uč se konat rukama duchovního srdce.

Ať světlo proudí skrz ruce těla, slité s rukama duchovního srdce.

Tak se postupně naučíš konat Rukama, sjednocenýma s Bohem, z Božského Světla.

Tvoje osvobození od tělesné hmoty díky tomu vzroste.

* * *

Potom dokážeš přijmout Boží Instrukce ve všech sférách svého života.

Klíčem ke Sjednocení se Stvořitelem je dávat Lásku spolu s Ním.

Začínáš se tomu učit dáváním lásky z tělesného duchovního srdce.

Ale potom budeš mít možnost naučit se i většímu: uskutečňovat to samé ze Živých Zdrojů Božského Ohně Lásky vesmírných rozměrů!

* * *

Každá duše, vyzařující lásku, splývá v tom okamžiku s Bohem, třebaže zpočátku jen na krátký čas. Ale taková spolupráce s Bohem se může stát trvalou.

Pokud se budeš takto snažit a neustále pracovat, dokážeš nastolit sjednocenost, slitost duchovního srdce a Božského Vědomí.

Tak, po čase, najdeš střed sama sebe v Hlubinách: v Božském Centru, nazývaném «Velikým Sluncem».

* * *

Existují světy zármutku pro duše, které se odvrátily od Světla... Pojmi úmysl nevcházet do nich a vzdát se neřestí! Neboť právě neřesti duše jsou «kotvami», které udržují duši v hutných světech a nepouštějí ji do Světla!

Nauč se vidět, že špatné myšlenky a emoce potápějí do temných a hrubých vrstev vesmírných energií.

A radost a darování dobrých stavů všemu kolem — umožňují žít ve stavech, nazývaných rajskými!

Obyčejně u většiny vtělených lidí velice volně kmitá «kyvadlo» mezi těmito stavy. Takoví lidé nazývají tyto stavy štěstím — a utrpením, hořem.

Ale můžeme také poznat i Vyšší Štěstí — Nebeskou Blaženost Velikého Světla — ve Sjednocení s Bohem!

* * *

Ten, kdo neusiluje k Vědomostem, — nenajde je.

Ten, kdo neusiluje ke Světlu, — žije instinkty a marnými světskými přáními.

Ale ten, kdo usiluje ke Světlu a houževnatě vynakládá nezbytná úsilí na přeměnu sama sebe, — určitě najde Světlo!

Co přitahuje duše k vytváření zla, ke lži, lenosti, násilnosti, hněvu? Popřemýšlej o tom a odstraň to všechno v sobě!

«Ale jak?» — zeptá se někdo.

Abys pochopil, jak se naučit ovládat svoje stavy, poznej:

Existují energetická centra v těle, nazývaná čakrami. Je jich sedm.

Ty umožňují regulovat emoce duše a životní energie v těle.

Pro začátek uveď tato centra do harmonie. Naplň každou čakru, jako číši, Nebeským Světlem, lijícím se svrchu. Omyj v této číši všechny ty orgány těla, které jsou umístěny na této její úrovni.

Potom pociť jakoby Vodotrysk Světla z Hlubin a umožni tomuto Proudu, aby vystoupil zespoda tělem, a při tom sjednotil čakry do jednotného systému. To umožní světlým léčivým energiím mnohem efektivněji naplňovat tvoje tělo.

Dále — slaď svou mysl do harmonie s tvořivými myšlenkami Poslů Božského My, Kteří jsou vždy připraveni ti pomáhat. Slaď svoje myšlení s Jejich myšlením!

Sjednoť svoji sílu a vůli s Klidem Božské Síly. A pak My společně dokážeme vypracovávat a přivádět jakkoli složité záměry — k uskutečnění!

S růstem tvé moudrosti a síly bude působení Božské Síly skrz tebe — skrz duši a tělo — vzrůstat.

Je možné sjednotit lásku, myšlení a vůli duše –S Láskou, Moudrostí a Sílou Boha. Tělo takového Boho-Člověka může sloužit jako nástroj pro materializaci Božích Záměrů.

Tak se dosahuje Bohorealizace, projevovaná ve všech vrstvách vesmírného prostoru!

Ten, kdo úplně očistil sebe-duši od tmy* a zrodil se ve Světle, se stává Mým Bratrem a Sestrou.

* * *

Čisté musejí být tvé cíle, člověče!

A čisté musejí být tvé myšlenky!

Pak to bude snadné — uzřít Vládce Univerza, neboť Jejich Příbytek není vzdálený!

Otevírej dokořán, člověče, dveře srdce svého duchovního!

A nezavírej ty dveře nikdy!

Rozšiřuj prostor duchovního srdce, prostor lásky — do té doby, dokud nepoznáš, že Láska je i stav, tvořící podstatu Bezmeznosti Tvořícího Boha! Upevňuj se ve Splynutí s Ním!

Potom dokážeš sjednotit Světlo Nebes, Které je nad Zemí, s tím Světlem Nebeským, Které je pod Zemí. A pak se ti odhalí Síla Tvořícího Božského Ohně!

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt