English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Cunoștințe contemporane despre Dumnezeu, evoluție și sensul vieții umane.
Metodologia dezvoltării spirituale.

 
Ce este creştinismul?
 


Ce este creştinismul?

Vladimir Antonov


Tradus din engleză de
Jenica Neamu
Creştinismul implică, în primul rând, acceptarea şi înţelegerea Învăţăturilor lui Dumnezeu oferite oamenilor prin Isus Cristos.

În ce constau aceste Învăţături? Să trecem în revistă preceptele esenţiale ale acestora:


1. Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este (Matei 5:48).

2. Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem. (Ioan 10:30).

3. Eu sunt Viţa (Ioan 15:1, 5).

4. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl (Ioan 10:15).

5. Eu iubesc pe Tatăl (Ioan 14:31).

6. Părinte drept… Eu Te‑am cunoscut (Ioan 17:25).

7. Şi învăţaţi de la Mine (Matei 11:29).

8. Dumnezeu este dragoste (1Ioan 4:16).

9. Să‑L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta (Marcu 12:20‑30).

10. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Marcu 12:31).

Acestea sunt principiile fundamentale ale creştinismului. Ele reflectă apelul lui Isus lăsat oamenilor pentru a deveni ca El şi pentru a‑L cunoaşte pe Tatăl Ceresc, aşa cum a făcut‑o El.

În Noul Testament există mai multe principii care pot ajuta la realizarea acestui apel al lui Isus, dacă sunt urmate. Acestea impun următoarele:

· să fim absolut sinceri în relațiile cu alte persoane, să nu avem datorii, să nu furăm,

· să avem grijă de bunăstarea altora, mai mult decât avem de a noastră,

· să aducem pacea,

· să fim afectuoşi şi tandri unul cu altul,

· să ajutăm pe alţii în tot ceea ce este bine,

· să iertăm, să nu ne răzbunăm, să nu condamnăm,

· să nu urâm, să nu ne implicăm emoţional în judecarea altora,

· să nu căutăm să acumulăm bogăţii “lumeşti”, căci s‑ar putea să pierdem ocazia de a acumula bogăţii spirituale,

· să nu ne temem de atacurile primitivilor agresivi, care pot răni numai corpul nostru, dar nu pot vătăma sufletul care, după moartea trupului, apare în faţa Tatălui Ceresc,

· să nu consumăm alcool,

· să nu fim aroganţi, ci, dimpotrivă, să fim umili şi să respectăm pe ceilalţi,

· să ne străduim să facem tot ceea ce e posibil pentru a ajuta spiritual alţi oameni,

· să nu fim pasionaţi de sexualitate atât de mult încât, aceasta să devină centrul atenţiei noastre, în locul lui Dumnezeu; căutarea personală pentru Dumnezeu și serviciul pentru El trebuie să fie întotdeauna prima prioritate în viața noastră.

Voi prezenta mai jos numai câteva citate:

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v‑am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii! (Ioan 13:34)

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate! (1Petru 4:8)

Dacă zice cineva: "Eu iubesc pe Dumnezeu", şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care‑l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu‑L vede? (1Ioan 4:20)

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu! (1Ioan 4:7)

Cine nu iubeşte n‑a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste! (1Ioan 4:8)

Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi!… (1 Ioan 4:12)

Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea! (Romani 13:8)

În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n‑a ajuns desăvârşit în dragoste! (1 Ioan 4:18)

Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n‑aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor…

Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n‑aş avea dragoste, nu sunt nimic.

Şi chiar dacă mi‑aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi‑aş da trupul să fie ars, şi n‑aş avea dragoste, nu‑mi foloseşte la nimic.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate;

dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie;

nu se poartă necuviincios,

nu caută folosul său,

nu se mânie,

nu se gândeşte la rău,

nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr… (1 Corinteni 13:1‑6)

Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta… (1 Corinteni 13:8)

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc!… (Matei 5:44)

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!… (Matei 5:9)

Nu judecaţi!…(Luca 6: 37)

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi‑le şi voi la fel… (Matei 7:12)

Oricui îţi cere, dă‑i; şi celui ce‑ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi! (Luca 6:30)

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. (Matei 6:14‑15)

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să‑şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească,… , drăcească. (Iacov 3: 13‑15)

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti! (1 Petru 2:15)

Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. (1 Ioan 2:9)

Dragostea să fie nefăţarnică!

Urâţi răul, lipiţi‑vă de bine!

Iubiţi‑vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească!

În cinste, fiecare să dea întâietate altuia! (Romani 12: 9‑10)

Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi! (Romani 12: 14)

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău! (Romani 12: 17)

Nu vă răzbunaţi singuri! (Romani 12: 19)

Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă‑i să mănânce; dacă‑i este sete, dă‑i să bea! (Romani 12:20)

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine! (Romani 12:21)

Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? (Romani 14:10)

Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu!

Să nu ne mai judecăm, dar, unii pe alţii!

Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. (Romani 14:12‑13)

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să‑l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu! (Galateni 6:1)

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce‑l aud! (Efeseni 4: 29)

Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi;… Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat. (Luca 14: 8, 11)

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi‑vă comori în cer!…

Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. (Matei 6:19‑21)

Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos… (1 Corinteni 10:23)

Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona! (Matei 6:24)

Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi‑ar pierde sufletul? (Matei 16:26)

Aţi mai auzit iarăşi că s‑a zis celor din vechime: "Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale." Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum… Felul vostru de vorbire să fie: "Da, da; nu, nu"; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău! (Matei 5:33‑34, 37)

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh! (Efeseni 5:18)

Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire! (Romani 14:21)

Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă! (Romani 13:13)

Nimeni să nu‑şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia! (1 Corinteni 10:24)

În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi! (Filip 2:3)

Cine nu strânge cu Mine risipeşte! (Matei 12:30)

Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul!… (Matei 10:28)

Dar acum lăsaţi‑vă… de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v‑ar putea ieşi din gură! (Coloseni 3:8)

Bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v‑am iubit Eu! (Ioan 15:11‑12)

Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii! (Ioan 15:17)


Fiecare dintre noi, să se întrebe: am înţeles eu, oare, ceea ce Isus ne‑a învăţat şi ne învaţă acum?

Căci creştinismul este exact acest lucru! Aceasta este ceea ce Isus ne‑a învăţat şi ne învaţă! Restul este denaturare şi sectarism.

Cine este interesat poate deveni în întregime familiarizat cu analiza Învăţăturilor lui Isus (cu ajutorul unor Evanghelii apocrife) chiar pe acest site. Dar acum, permiteţi‑mi să subliniez faptul că Isus, în timpul vieţii Sale pe Pământ ‑ cunoscută nouă, i‑a învăţat şi pe ucenicii Săi metodele meditative esențiale pentru cunoașterea Tatălui Ceresc.

În Noul Testament se menţionează acest lucru, în special, prin afirmaţia lui Isus: “Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr." (Ioan 4:24). Ceea ce reiese de aici este faptul că noi trebuie să mergem la Dumnezeu cu o înțelegere corectă a naturii Lui, precum și a obligaţiei noastre de a evolua. Noi nu trebuie să ne închinăm Lui nici cu trupul şi nici cu mişcări corporale “religioase”, ci cu sufletul. Cu ajutorul unor metode meditative de autoperfecţionare, sufletul ajunge, treptat, să se elibereze de dependenţa sa de trup.

Epistolele Apostolilor Ioan, Filip, Toma şi Pavel ilustrează o experienţă bogată de muncă meditativă efectuată sub îndrumarea lui Isus.

* * *

Practica stabilită a multor biserici creștine include ceremonii publice şi ritualism. Dar toate acestea nu au existat în Învățăturile lui Isus. Prin urmare, ne‑am putea pune întrebarea: este acest lucru bun sau rău?

Pe de o parte, ar trebui să înțelegem, în mod clar, că Dumnezeu este prezent în biserici nu mai mult decât în afara lor, și că trebuie să‑L căutăm în Adâncurile universului, nu în obiecte materiale de rit sau în clădiri.

Pe de altă parte, practicile religioase în biserici au apărut ca o necesitate naturală a oamenilor cu interese spirituale comune de a se aduna numai pentru plăcerea comunicării emoționale cu persoane care împărtășesc aceleași valori; pentru a face schimb de idei și de experiență, pentru a se ajuta unii pe alții, pentru a învăţa.

Ritualismul, de asemenea, poate fi util: favorizează calmarea minții atunci când oamenii adunaţi [în biserică] intră în armonie pentru a percepe Divinitatea. Pe acest fond, mulţi dintre ei au dovada existenţei realităţii mistice, pentru prima dată: ei simt atingerea unor mâini invizibile, simt energii ce emană din icoane, percep gânduri și aud voci ale unor interlocutori invizibili…

Pentru unii oameni acestea sunt manifestări ale lui Dumnezeu, pentru alţii manifestări ale demonilor… Depinde de nivelul de puritate etică a fiecărei persoane în parte.

Puritatea etică a „turmei“ depinde în mare măsură de nivelul de dezvoltare etică al „păstorilor“. Aceasta este problema principală… Pentru că de multe ori, sub aparenţa creștinismului, ei predică ceva complet contrar învăţăturilor creştine…

Într‑adevăr, atunci când discutăm despre diferențele dintre formele religioase tradiţionale, nu ar trebui pus accentul pe ritualism. Problema nu este formalismul religios! Lăsaţi ca diferitele manifestări ale ritualismului să rămână aşa cum sunt! Problema reală este faptul că acestora le lipsește imaginea completă în ceea ce priveşte înţelegerea existenţei Conştiinţei Universale, şi, în special, a Aspectului său evolutiv!


 
Main pageBooksArticlesSpiritual filmsPhotogalleryScreensaversOur sitesLinksContact