English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Podobenství deváté: Perly Moudrosti jsou semena, která mohou vzejít
 

Podobenství Lao-C’/Podobenství deváté: Perly Moudrosti jsou semena, která mohou vzejít


Podobenství deváté:
Perly Moudrosti jsou semena,
která mohou vzejít

Lao-C začal uzdravenému mladíkovi vysvětlovat zákony, podle kterých žije všechno v Podnebeské.

Říkal svému žákovi:

— Tao je Prvopříčina existence samotné Země, i všech bytostí, obývajících všechny světy: materiální, i nemateriální. To všechno je stvořeno Tao a podle Vůle Tao se rozvíjí…

Jin a jang žijí v harmonii, jejich vzájemnou přitažlivost můžeme nazvat láskou. Tato láska slouží jako největší hybná síla ve všem, co existuje.

Te prosycují Světlem a objímají Svou Láskou všechno ve Stvoření. Oni udržují pořádek a řídí události.

Ale ne do všech událostí se Te vměšují.

Osud každého člověka je vytvářen jím samotným: jeho myšlenkami a činy. Osud každého je výsledkem projevování jeho svobodné vůle.

Velicí Te realizují osudy; vytvářejí učební situace pro vtělené lidi.

První bezprostřední kontakty s Nesmrtelnými Te, první ponoření do Jejich Lásky a Blaženosti — ohromují duši velkým, dech beroucím kouzlem Kontaktu s Božským!

Ale dál se duchovní praktikant dostane jen dlouhou řadou nepřetržitého úsilí, chce-li dosáhnout Dokonalosti.

Tam, odkud vycházejí Velicí Te, není možné dojet po pozemských vnějších cestách! Tato cesta je skrytá před světskými pohledy a nedostupná nečistým záměrům.

Jen člověk plný lásky, odolný v neštěstích, střídmý v přáních — má šanci projít rychle celou tuto Cestu!

Nebeské, skryté před pohledy obyčejných očí, — to není polovina světa, ale nesrovnatelně více!

Tao projevuje Svoji Vůli ve všem existujícím. Ale jen ti, kdo zasvětili svoje životy poznání toho, jsou schopni postihnout Tao.

A začít je třeba pochopením rozdílu mezi dobrem a zlem — jak ho chápe Tao. Takové pochopení se stane vedením v životě a umožní vyvarovat se mnoha chyb a ztrát.

Cesta k Tao se nezískává hledáními v materiálním světě.

A je velice důležité, na co zde utrácíš svůj pozemský život!

Zamyslel ses někdy nad tím, co nastane, až se dostaneš na konec života v tomto těle?

— Ano, když jsem byl nemocný, přemýšlel jsem o tom. Když jsem skoro umíral, zdálo se mi, že jsem nahlížel tam, kde přebývají duše bez těl, tam, kde žijí předkové… Pochopil jsem, jak je to důležité — vypátrat smysl života: aby roky života na Zemi, které nám byly vyměřeny, neuběhly v marných starostech a zábavách.

… Když se mladík úplně uzdravil z nemoci, Lao-C' ho naučil zvláštní techniky, rozvíjející energie vědomí.

Říkal mu:

— V lidském těle je 7 základních čaker-dutin. Ony jsou jako nádoby, ve kterých se hromadí životní energie a poté se rozmísťuje po celém těle.

Tyto dutiny a kanály, kterými protéká energie, musejí být čisté a světlé — pak bude tělo člověka zdravé.

Nauč se mezi těmito sedmi dutinami přemísťovat. A — dívej se duší z nich, jako z oken, — dopředu a dozadu.

… Když se to mladík naučil, Lao-C' mu ukázal nová cvičení:

— Energie vně i uvnitř našich těl mohou být vnímány podobně jako vzduch-světlo. Jestliže vdechuješ a vydechuješ tento vzduch-světlo skrz ruce, nohy, trup a hlavu — můžeš všechno uvnitř těla očistit a naplnit tímto zářivým světlem. A duše, i tělo pak získají čistotu a sílu.

A vnitřní čistota mění celého člověka, který teď získává zejména zdraví a dlouhověkost.

… Mladík byl schopný žák. Brzy se naučil ovládat přemísťování vědomí-světla. Snadno teď zaměřoval tyto proudy, jako potůčky a řeky světla, a proléval je skrz tělo.

Tehdy mu Lao-C' pověděl o nových technikách.

— Pozoroval jsi zdánlivý pohyb Slunce kolem Země? Je to iluze. Ale ona ti může — analogicky — pomoci naučit obíhat energii po oběžné dráze kolem tvého těla, a potom i uvnitř něho, a naplňovat ho světlem.

Zaujmi odpovídající polohu těla — a ať se zářivé světlo vzadu za tělem zvedá a vepředu spouští.

Dělej to, dokud nebude veškerý prostor kolem i uvnitř těla naplněný světlem a nebude světlo vyzařovat.

… A, co je nejdůležitejší, Lao-C' potom naučil svého prvního žáka rozšiřovat duchovní srdce, přeměňovat ho v ohromný Nebeský Palác — aby do něho mohl zvát Chuanga-Di a další Te.

* * *

Mnozí lidé z okolních vesnic, kteří se dozvěděli o mudrci, si přicházeli vyslechnout besedy Lao-C' a poučit se u něho o zázračných technikách uzdravování duše i těla.

Nezřídka on sám pokládal přítomným otázky — a lidé začínali přemýšlet předtím, nežli dostávali hotovou odpověď. Například:

— Proč jedny události považujeme za zlo, a druhé za dobro, a k něčemu zůstáváme lhostejní?

— A přemýšleli jste o tom, co musí pobízet člověka, aby postupoval správně?

… Všichni jste slyšeli, že člověku nestačí jen výživa pro tělo, ale že je potřebné i jídlo pro nasycení duše. Ale jaké jídlo krmí duši?

… Na začátku Lao-C' vždy učil pochopení mravních zákonů Tao. A až poté předkládal meditační techniky, napomáhající jejich osvojení:

— Přeměny začínají od vnitřního. Když člověk mění stav uvnitř sebe, pak i v životě jeho samotného, i kolem něho — začíná docházet ke změnám.

Takhle, při ponoření vědomí do duchovního srdce, — přicházejí rovnováha a klid mysli.

Velice prospěšné je vnitřní ticho! Žádné nepokoje tohoto světa pak nemohou otřást vnitřním klidem duchovního praktikanta! Žádná vzrušení, hádky nebo klepy, nenarušují ticho, které je získáno uvnitř!

Ti, kdo se dovedou učit, přeměňují klid — v sílu, neštěstí — v učební lekce, úspěchy — v osvojené stupně Cesty.

Radostné harmonie a jasné pokojnosti dosahují ti, kdo shromažďují ctnosti, a ne pozemské zlato.

Štěstí — to je vlastnost duše, přebývající v příbytku svého duchovního srdce: tam, kde se může rodit jenom láska!

Zármutek nemůže proniknout do duchovního srdce, poněvadž už je tam místo obsazeno láskou!

Jestliže si člověk pro sebe vybral cestu lásky a osvojil si ji — pak obstojí v jakékoliv životní situaci, aniž by ztratil do Hlavní. Vždyť Ono může být vnímáno pouze v čistotě duchovního srdce!

Člověk, který se dozvěděl o opravdovém poslání života, se nebude zabývat nesmyslnými a neužitečnými věcmi. Ale za prospěšné bude považovat to, co skutečně přináší blaho — tak, jak to chápou Tao a Te!

… A tak se brzy maličká chaloupka na kraji vesnice stala místem, kam se sbíhali z blízkých i vzdálených míst lidé, hledající odpovědi na svoje otázky, a také vyléčení duší a těl.

Staří rodiče uzdraveného chlapce teď pečovali o hosty, přicházející k Lao-C'. Jejich život se naplnil radostnou prací, a jejich stáří bylo ozářeno láskou a vděčností mnoha lidí a také — Tao a Te.

* * *

Ale přišel čas — a vyučování Lao-C' se schýlilo ke konci. A on opouštěl svého žáka změněného.

Mladík se naučil vnímat Veliké Te a poslouchat Jejich rady!

A začal — podle svých sil — dělat to, co dělal Lao-C', když pomáhal lidem.

Ale, když vyprovázel svého Učitele, byl velice smutný:

— Já toho ještě velmi málo znám a skoro nic neumím! Jak mohu pomáhat druhým?

Ale Lao-C' řekl:

— Ty ses naučil všemu, co je teď pro tebe nezbytné. V pravý čas se dozvíš všechno to, co znám já, a možná, že dosáhneš i něčeho většího. Vždyť teď víš, jak se tomu všemu naučit. A právě tím pomáháním druhým lidem to můžeš dokázat nejzdařileji. Všechny tajné vědomosti ti mohou odhalit Velicí Te až tehdy, když budeš připraven Je správně pochopit a správně nakládat s těmito vědomostmi.

Nevzdaluj se od Pravdy ve svém životě, následuj princip dobra a spravedlivosti — a Tao bude ochraňovat tvůj klid! A tvoje jednání budou vést moudří Te!

Chuang-Di mi říkal toto:

«Měl by ses naučit pociťovat soupodstatnost se vším, vynasnažit se vidět situaci očima Te a Tao.

Pak budeš pociťovat každého člověka, kterého potkáš, právě tak živě, jako sama sebe. Budeš vidět jeho myšlenky a chápat jeho přání a možnosti.

A navíc, budeš znát vztah Tao k tomu člověku a vidět ten prospěch, který mu můžeš přinést.

Budeš vidět: jestli máš pomáhat tomu konkrétnímu člověku v jeho dobrých úmyslech — a nebo mu nebránit ve vymýšlení a uskutečňování nerozumných skutků a ponechat ho jeho vlastnímu osudu, vytvářenému jím samotným.

Právě tak se tvoří lidské osudy. Osudy doslova jdou v patách myšlenek a činů každého člověka.

Ale na životní cestě bývají i náhodná významná setkání! Prostřednictvím takových setkání k lidem přichází vůle Tao.».

… A Lao-C' se znovu vydal na cestu na svém oslíkovi.

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt